logo
Total Online
0
Server Time:
Your Time:

1. Đua Top Reset Alpha Test

Dựa trên bảng xếp hạng ( Tính lv 400)

Kết thúc 21h - 24-09-2021

(1 IP chỉ nhận đc 1 TOP)

        TOP       

                 Phần Thưởng               

                       Tên Nhân Vật                            
1

300.000 WCOIN

 
2

200.000 WCOIN

 
3

100.000 WCOIN

 
4 - 5 

50.000 WCOIN

 

 

2. Đua Top Ngày Đầu Open

KẾT THÚC 21H  NGÀY 25/09/2021

Dựa trên bảng xếp hạng ( Tính lv 400)

(1 IP chỉ nhận đc 1 TOP)

TOP

                                     Phần Thưởng                                     

             Tên Nhân Vật              
1

 300.000 Wcoin  

 
2   200.000 Wcoin    
3

  100.000 Wcoin  

 
4-5 50.000 Wcoin  
 

 

3. TOP NẠP NGÀY ĐẦU OPEN

(NẠP TỐI THIỂU 1000K)

(Kết Thúc 21h - 23-09)

 

  Top 

                             Phần Thưởng                                

             Tên Nhân Vật              
1

Wing 2.5  + 9  MNL

 

2

Wing 2 .5 + Luck  
3

Wing 2.5

 

 

4. Đua Top Ngày 2 Open

KẾT THÚC 21H  NGÀY 26/09/2021

Dựa trên bảng xếp hạng ( Tính lv 400)

(1 IP chỉ nhận đc 1 TOP)

          Top         

Phần Thưởng

                                  Tên Nhân Vật                                       
1

             300.000 Wcoin              

                  

2

 200.000 Wcoin    

3

 100.000 Wcoin    

4 - 5

 50.000 Wcoin  

 

 

 

 

5. Top Class Ngày  27/09/2021

(1 IP chỉ nhận đc 1 TOP)

          Top         

Phần Thưởng

  Tên Nhân Vật
DW

               1 Vũ khí 380 + 9 Luck 2 Options                   

                
DK

1 Vũ khí 380 + 9 Luck 2 Options

 
EF

1 Vũ khí 380 + 9 Luck 2 Options

 
SUM

1 Vũ khí 380 + 9 Luck 2 Options

 
MG

1 Vũ khí 380 + 9 Luck 2 Options

 
DL

1 Vũ khí 380 + 9 Luck 2 Options

 

RF

1 Vũ khí 380 + 9 Luck 2 Options  

6. Top Devil

(từ ngày 25/09 đến 21h ngày 28/09)

1 IP chỉ nhận đc 1 TOP

Top

Phần thưởng

Tên Nhân vật
              1              

      5 Thép Thiên Đường - 10000 Cống Hiến   

                 
2 3 Thép Thiên Đường - 8000 Cống Hiến 

 

3 5000 Cống Hiến

 

7. Top BLOOD

(từ ngày 25/09 đến 21h ngày 29/09)

1 IP chỉ nhận đc 1 TOP

Top

Phần thưởng

Tên Nhân vật
              1              

        5 Thép Thiên Đường - 10000 Cống Hiến       

 
2   3 Thép Thiên Đường - 8000 Cống Hiến 

 

3 5000 Cống Hiến

 

 

8. Top Quân Hàm

(từ ngày 25/09 đến 21h ngày 30/09)

1 IP chỉ nhận đc 1 TOP

        Top      

                      Phần thưởng                

                    Tên Nhân vật                    
1

10 Rương Vũ Khí + 20.000 Cống Hiến

 
2

7 Rương Vũ Khí + 15.000 Cống Hiến

 
3

4 Rương Vũ Khí + 10.000 Cống Hiến

 

9. Top GUILD

(từ ngày 25/09 đến 21h ngày 30/09)

( Guild Trên 20 Thành Viên )

        Top      

                      Phần thưởng                

                    Tên GUILD                    
1

Chủ Guild: 1 Vũ Khí 400 2Op +Luck  + 3 SK Trống

3.000.000 Wcoin +30 Thép Thiên Đường

 
2

Chủ Guild: 1 Vũ Khí 400 + 2 Op + Luck  + 3 SK Trống

2.000.000 Wcoin + 20 Thép Thiên Đường

 
3

Chủ Guild: 1 Vũ Khí 400 + 1Op +Luck  + 3 SK Trống

1.000.000 Wcoin + 10 Thép Thiên Đường

 

10. Top Master

(từ ngày 25/09 đến 21h ngày 29/09)

1 IP chỉ nhận đc 1 TOP

Top

Phần thưởng

Tên Nhân vật
              1              

       3 NL 2.5 Tự Chọn   + 30B + 30S+ 30C  

 
2 2 NL 2.5 Tự Chọn + 30B + 30S+ 30C

 

3 1 NL 2.5 Tự Chọn + 30B + 30S+ 30C

 

 

11. Top Phú Hộ đến 21h Ngày 30/09/2021

             Top            

                                       Phần thưởng                                     

             Tên Nhân vật                 
1

1 Wings 3 + 13  + Luck + Full

 
2

1 Wings 3  +11 + Luck + 2 Options

 
3

1 Wings 3 + 9 + Luck  + 1 Options

 

Lưu ý: Nạp tối thiểu trên 2m